Regulamin konkursu „Elektronika 5+1

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Elektronika 5+1” (dalej: Konkurs)
 2. Organizatorem Konkursu jest EuropeGAS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Hurtowa 13, 15-399 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000232020, posiadająca numer NIP 677-22-45-880, REGON: 12002662400000 (dalej: Organizator), tel: +48 85 743 01 12, e-mail: export@europegas.pl (dalej Organizator)
 3. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej w zakresie montażu instalacji gazowych LPG produkowanych przez Organizatora (dalej Uczestnik)
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego

§2 Zasady i terminy

 1. Konkurs trwa od 1 maja 2024 roku do 31 maja 2024 roku.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik, przystępując do konkursu zapewnia, że spełniania warunki wskazane w 1 ust 3 powyżej.
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie, uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:
 • dokonać w okresie trwania Konkursu zakupu jednorazowo minimum pięciu jednakowych produktów elektronicznych: Basico 24.4, Basico 32.6, Avance 32.4, Avance 48.4, Avance 48.6, Avance 48.8, Injecto 48.4, Injecto 48.6, Injecto 48.8, Injecto Duo 48.4 od dystrybutorów: Michał Marchela Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MIMAR z siedzibą w Dąbrowie lub Nagaz Stefanowski k. z siedziba w Łodzi w celu w celu ich użycia w prowadzonej działalności do montażu instalacji gazowych LPG Organizatora
 • wypełnić zgodnie z w 1 ust 3 pkt 3) formularz konkursowy w terminie do 31.05.2024 , załączając do niego dowód zakupu  pięciu produktów zgodnie z § 1 ust 3 pkt 1),
 • w formularzu konkursowym należy:
  • wskazać nazwę i formę prowadzonej działalności w ramach której został dokonany zakup produktów,
  • wskazać adres mailowy, na który ma być przesłane powiadomienie o wygranej;
  • zaakceptować regulamin Konkursu udostępnionymi pod adresem https://europegas.pl/regulamin-konkursowy;
  • potwierdzić spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, wskazanych w 1 ust 3 pkt 3);
  • wyrazić zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska jako zwycięzcy
  • odpowiedzieć poprawnie na pytana konkursowe
 1. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik powinien posiadać urządzenie (np. komputer, laptop, smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet.
 2. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji oraz zastosowania zakupionej elektroniki.

§3 Komisja konkursowa

 1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie. Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu.
 2. Zwycięzcami zostanie 3 Uczestników, którzy jako pierwsi przesłali poprawnie wypełniony formularz konkursowy z prawidłowymi odpowiedziami na wszystkie pytania konkursowe.

§4 Nagrody

 1. Zwycięzcom konkursu przysługują nagrody według kolejności wpływu formularza konkursowego z odpowiedziami :
  • Mini lodówki Vasip mała przenośna lodówka 15 L z funkcją ciepła/zimna o wartości 339,95 zł netto
  • Ekspresu do kawy Vertuo Pop o wartości 290,00 zł netto.
  • Kamera samochodowa VANTRUE T3 o wartości 1400 zł netto.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną.
 3. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Uczestnika na terminie rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Organizator wyłącza rękojmie z tytułu wadliwości nagród.

§5 Powiadomienie o wygranej

 1. W terminie do dnia 10.06.2024 Organizator poinformuje Zwycięzców o wygranych Nagrodach oraz terminie ich odebrania. Informacje zostanie przekazana za pośrednictwem adresu e-mail podanego w formularzu konkursowym
 2. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na profilu Facebook Organizatora najpóźniej do dnia 10 czerwca 2024 r., na co Uczestnik wyraża zgodę.

§6 RODO

 1. Administratorem podanych danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. EuropeGAS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku Hurtowa 13, 15-399 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000232020, posiadająca numer NIP 677-22-45-880, REGON: 12002662400000. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Uczestnik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych:
 3. za pomocą e-maila: export@europegas.pl,
 4. za pomocą telefonu: +48 85 743 01 12
 5. drogą pocztową: ul. Hurtowa 13, 15-399 Białystok,
 6. U Administratora danych osobowych jest powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się:
  • za pomocą formularza Google zamieszczonego na stronie europegas.pl oraz na stronie Facebook
  • drogą pocztową: ul. Hurtowa 13, 15-399 Białystok,
 7. Dane uczestników Konkursu są przetwarzane w celu:
 8. związanym z udziałem w Konkursie, w tym w celu przyjęcia zgłoszenia oraz wyłonienia zwycięzców i opublikowania informacji o wynikach Konkursu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 9. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Organizatora działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

a w przypadku Zwycięzców Konkursu, także:

 1. w celu spełnienia przez Organizatora obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach podatkowych i o rachunkowości (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. w celu związanym z wydaniem nagrody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być wszystkie osoby odwiedzające profil Organizatora, w którym zamieszczono wyniki o konkursie, dane Zwycięzców oraz stronę internetową: https://europegas.pl/. Ponadto, odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi organizacyjne i techniczne związane z organizacją Konkursu, świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane a także inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 4. Dane Uczestników będą przechowywane:
 5. w celu przeprowadzenia Konkursu – przez okres trwania Konkursu oraz wyłaniania Zwycięzców Konkursu jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 6. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń określony przepisami prawa
 7. a w przypadku zwycięstwa w Konkursie ponadto przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i rachunkowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu, w postaci: imienia i nazwiska oraz nazwy firmy będą dostępne na profilu oraz stronie internetowej https://europegas.pl/. pod postem/ogłoszeniem dotyczącym wyników konkursu także po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu.
 9. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, Uczestnikom przysługuje prawo ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Organizator zaznacza, że pomimo wycofania zgody, dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przetwarzane przez Organizatora w celach szczegółowo opisanych powyżej, których przetwarzanie odbywa się w oparciu o podstawy prawne inne niż zgoda, które zostały tam również szczegółowo opisane.
 10. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a w przypadku zwycięstwa w Konkursie – do czynności związanych z wydaniem nagrody. Niepodanie danych uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie, a w przypadku zwycięstwa – uniemożliwi wydanie Nagrody.
 12. Dodatkowo Organizator informuje, że z uwagi na fakt, że dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane przez Organizatora do celów wynikających z jego prawnie uzasadnionego interesu, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w ww. celu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika.
 13. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

§7 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku odstąpienia przez uczestnika od umowy zakupu produktów, nie zostaną spełnione warunki uczestnictwa w Konkursie w związku z tym uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dn. 19.11.2009 r.
 3. Wartość nagród uzyskanych w Konkursie  podlega opodatkowaniu na tych samych zasadach co pozostałe przychody z prowadzonej przez Zwycięzcę  działalności gospodarczej, obowiązek rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym ciąży na Zwycięscy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym Kodeksu cywilnego.

Czy masz jakieś pytania?

Napisz do nas:

EuropeGAS Serwis

ul. Hurtowa 13, 15-399 Białystok
tel: +48 85 743 01 12
e-mail: export@europegas.pl