Gwarancja

EuropeGAS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Hurtowa 13, 15-399, (adres serwisu gwarancyjnego: ul. Hurtowa 13, 15-399 Białystok) zwana dalej Gwarantem, zapewnia o dobrej jakości i gwarantuje sprawne działanie sprzętu objętego niniejszymi warunkami przez okres liczony od daty wydania rzeczy Kupującemu:

 • Okres gwarancji: 24 miesiące od daty wydania rzeczy, nie dłużej jednak niż 30 miesięcy od daty produkcji – zawartej w kodzie SN umieszczonym na korpusie).
 • Elementy wadliwe z winy producenta zostają naprawione lub wymienione na nowe.
 • Naprawom gwarancyjnym nie podlegają elementy reduktora uszkodzone na skutek zabrudzenia, elementy wyeksploatowane oraz elementy, w które ingerowały osoby nieupoważnione.
 • Okres gwarancji: 24 miesiące od daty wydania rzeczy, nie dłużej jednak niż 30 miesięcy od daty produkcji- zawartej w kodzie SN umieszczonym na korpusie).
 • Elementy wadliwe z winy producenta zostają naprawione lub wymienione na nowe.
 • Naprawom gwarancyjnym nie podlegają elementy wtryskiwacza uszkodzone na skutek zabrudzenia, elementy wyeksploatowane oraz elementy, w które ingerowały osoby nieupoważnione. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego regularne wykonywanie okresowych przeglądów instalacji.
 • Gwarancja nie obejmuje:
  – Uszkodzeń powstałych na skutek zabrudzeń spowodowanych niską jakością paliwa LPG/CNG (zalecane jest użycie filtrów odśrodkowych, z wymiennym wkładem z włókna szklanego lub poliestrowego).
  – Uszkodzeń powstałych na skutek złego doboru parametrów prądowych.
  – Uszkodzeń powstałych na skutek zalania wodą, zaolejenia.
  – Uszkodzeń powstałych na skutek użycia płynów myjących, w tym estrów, alkoholi i ich pochodnych, rozpuszczalników, rozcieńczalników, odrdzewiaczy oraz innych substancji czyszcząco – myjących.
  – Uszkodzeń powstałych na skutek naturalnego zużycia, uszkodzeń powstałych w sposób mechaniczny oraz spowodowanych ingerencją osób nieupoważnionych.
 • Okres gwarancji*: 24 miesiące od daty wydania rzeczy, nie dłużej jednak niż 30 miesięcy od daty produkcji zawartej w kodzie SN umieszczonym na sterowniku).
 • Sterowniki wadliwe z winy producenta zostają naprawione, wymienione na nowe lub wymienione na wolne od wad.
 • Naprawom gwarancyjnym nie podlega elektronika uszkodzona na skutek zalania, elektronika uszkodzona w skutek nieprawidłowego montażu oraz elektronika, w którą ingerowały osoby nieupoważnione.

Ujawnione w okresie gwarancji wady (w szczególności wady części i defekty produkcyjne) będą usuwane bezpłatnie przez serwis Gwaranta.

Gwarancją nie są objęte:

 • bezpieczniki, materiały eksploatacyjne,
 • części i elementy zamontowane niezgodnie ze wskazówkami producenta instalacji, w szczególności wynikające z innego niż zalecane przez producenta,
 • uszkodzenia spowodowane błędami w połączeniach (np. elektrycznych),
 • usterki i uszkodzenia spowodowane niewłaściwą regulacją silnika i niewłaściwą pracą silnika na benzynie,
 • uszkodzenia spowodowane złą jakością gazu,
 • części i elementy zamontowane przez zakład nie posiadający uprawnień do montażu (homologacji),
 • usterki i uszkodzenia spowodowane niewłaściwą pracą innych układów silnika, instalacji elektrycznej, układu chłodzenia, sondy lambda itd.,
 • uszkodzenia mechaniczne, chemiczne (w tym uszkodzenia spowodowane, działaniem wody), termiczne lub celowe uszkodzenia towaru,
 • uszkodzeń powstałych w wyniku stostowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.

Utrata gwarancji następuje w przypadku:

 • zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych,
 • samowolnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione.
 1. Reklamowana rzecz powinna zostać dostarczona do siedziby/serwisu Gwaranta (ul. Hurtowa 13, 15-399 Białystok) na koszt i ryzyko Kupującego (osobiście lub za pośrednictwem firmy przewozowej).
 2. Przed przekazaniem sprzętu do naprawy Kupujący powinien dokładnie sprawdzić uszkodzoną rzecz i sporządzić zgłoszenie reklamacyjne (formularz dostępny na stronie www.admis.europegas.pl) zawierające dane reklamującego, opis reklamowanej części oraz z określeniem uszkodzeń.
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanej rzeczy wraz z zgłoszeniem reklamacyjnym oraz kopią dowodu zakupu. Za chwilę zgłoszenia reklamacji uważa się dostarczenie rzeczy Gwarantowi wraz z dokumentami wymienionymi w poprzednim zdaniu.
 4. W przypadku osobistego dostarczenia rzeczy do serwisu, Gwarant wyda Kupującemu do wypełnienia formularz zgłoszenia reklamacyjnego, który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru reklamowanego sprzętu po zakończeniu czynności serwisowych. Gwarant zastrzega, że nie wydaje duplikatu zgłoszenia reklamacyjnego i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki utraty tego dokumentu.
 5. W przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem firmy przewozowej, potwierdzeniem dostarczenia przesyłki do serwisu jest złożenie na liście przewozowym podpisu i pieczęci serwisowej przez pracownika Gwaranta.
 6. Gwarant zobowiązuje się do naprawy lub wymiany rzeczy w trybie reklamacyjnym w terminie do 14 dni roboczych liczonych od daty doręczenia Gwarantowi rzeczy wraz z dokumentami określonymi w ust. 3.
 7. W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności, termin naprawy ulega przedłużeniu do 21 dni roboczych.
 8. Po wykonaniu naprawy sprzęt będzie przekazany Kupującemu osobiście (lub upoważnionej pisemnie osobie) na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego w serwisie Gwaranta lub za pośrednictwem przewoźnika na koszt Gwaranta.9. Po dokonaniu naprawy lub wymianie rzeczy, Kupujący otrzyma od Gwaranta dokument ” raport zgłoszenia reklamacyjnego. Wskazany dokument stanowi kartę gwarancyjną na odebrany towar, a równocześnie jest podstawą do ewentualnej wymiany rzeczy na inną, sprawną (zgodnie z ustępem poniżej). Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas przeznaczony na naprawę lub wymianę rzeczy, jeśli czynności te trwały dłużej niż 3 dni.
 9. Kupującemu przysługuje prawo do wymiany rzeczy na inną, sprawną w przypadku gdy:
  – w okresie gwarancji serwis Gwaranta dokona trzech napraw, a rzecz nadal będzie posiadała wady uniemożliwiające jej używanie zgodnie z przeznaczeniem
  – serwis Gwaranta uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe lub nie jest możliwe do usunięcia w terminie 21 dni roboczych.
  – zakupiona rzecz ulegnie awarii w ciągu 5 dni roboczych od daty zakupu.
 1. Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niemożności
  korzystania z rzeczy będącego w naprawie.
 2. W przypadku dostarczenia rzeczy do serwisu bez opisu uszkodzenia lub gdy reklamacja jest nieuzasadniona, Gwarant obciąża Klienta kosztami ekspertyzy.
 3. W przypadku dostarczenia do serwisu rzeczy bez wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt. II ust. 3, w razie ich nieprawidłowego wypełnienia, a także gdy reklamacja jest nieuzasadniona Gwarant informuje o powyższej okoliczności Kupującego wzywając do uzupełnienia braków i zakreślając odpowiedni termin do ich uzupełnienia. W razie bezskutecznego upływu terminu Gwarant zwraca rzecz Kupującemu na jego koszt.
 4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.